Czas realizacji z usługą grawerską do 5 dni roboczych od akceptacji projektu. Potrzebujesz zamówienia szybciej? Wybierz dostawę ekspres

Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Administrator danych
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klientów
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klienta
 5. Prawa i obowiązki Klienta
 6. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta
 7. Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe Klientów
 8. Przekazywanie danych poza EOG
 9. Portale społecznościowe
 10. Cookies i inne podobne technologie
 11. Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich
 12. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne

1.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu i Sklepu dostępnych pod adresem www.TrofeaSklep.pl

2.

 

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Sklepu.

3.

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4.

 

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5.

 

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych

1.

 

Z zastrzeżeniem pkt 2.2., administratorem danych osobowych Klientów jest OCTO SIGNUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Uboczu 2 lokal 101, 02-791 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000857185, numer REGON: 386927427, numer NIP: 9512506730 (dalej „OCTO SIGNUM”). Kontakt z OCTO SIGNUM jest możliwy pisemnie na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub poprzez adres e-mail biuro@TrofeaSklep.pl

2.

 

W przypadku danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z Umową sprzedaży, której stroną jest Partner (jako Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu Sklepu), administratorem danych osobowych Klienta jest Partner. Lista Partnerów dostępna jest w zakładce Kontakt. Dane kontaktowe Partnera, wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia, określane są ponadto w potwierdzeniu Zamówienia.

3.

 

OCTO SIGNUM jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Partnera w zakresie poprzedzającym zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży z Partnerem (jako Sprzedawcą) za pośrednictwem Sklepu.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klientów

1.

 

Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane:

a)

 

w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu przetwarzanie przez OCTO SIGNUM lub Partnera jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)

 

w celu Rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie - przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)

 

w celu dostarczania Newslettera - przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)

 

w celu załatwienia sprawy opisanej przez Klienta w dostępnym w Serwisie elektronicznym formularzu oraz w ramach prowadzonego w Serwisie czatu z opiekunem Klienta – przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także następuje w oparciu o uzasadniony interes OCTO SIGNUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wspomaganiu sprzedaży;

e)

 

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu - przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f)

 

w celu korzystania z Konfiguratora w Serwisie, służącego do projektowania Towarów - przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

g)

 

w celach realizacji uzasadnionych interesów OCTO SIGNUM, związanych z prowadzeniem Serwisu i Sklepu, w tym analizowaniem korzystania przez Klienta z witryny internetowej www.TrofeaSklep.pl zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu i Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h)

 

w celu realizacji uzasadnionych interesów OCTO SIGNUM lub Partnera, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i)

 

w celu badania satysfakcji Klientów z usług i Towarów (np. poprzez ankiety przesyłane Klientom pocztą elektroniczną) – przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM lub Partnera następuje w oparciu o uzasadniony interes OCTO SIGNUM lub Partnera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

j)

 

w celach marketingu bezpośredniego OCTO SIGNUM, w tym doboru Towarów i usług do potrzeb Klientów (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 10 – przetwarzanie danych przez OCTO SIGNUM następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes OCTO SIGNUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

k)

 

w celach marketingowych OCTO SIGNUM, wynikających ze zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

l)

 

w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na OCTO SIGNUM lub Partnera obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2.

 

Podanie danych osobowych w Serwisie i Sklepie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt.3.1. powyżej, których OCTO SIGNUM lub Partner (jako Sprzedawca) nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

3.

 

Dane osobowe Klienta, zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z konsultantem OCTO SIGNUM, w tym poprzez infolinię lub w ramach kontaktu z opiekunem Klienta, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia informacji i porad Klientowi

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych Klienta

1.

 

Zakres przetwarzanych przez OCTO SIGNUM danych osobowych Klienta obejmuje:

a)

 

dane Klienta podane podczas Rejestracji: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP;

b)

 

dane Klienta, udostępnione OCTO SIGNUM przez Facebook, w przypadku gdy Klient wybrał opcję Rejestracji przez Facebooka (patrz pkt 9.4.);

c)

 

dane Klienta pozyskane przez OCTO SIGNUM w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 10);

d)

 

dane Klienta dotyczące składanego przez niego Zamówienia w Sklepie, w tym dane Klienta zawarte w udostępnionych przez Klienta plikach i projektach;

e)

 

inne dane Klienta, dobrowolnie podane przez Klienta przy użyciu dostępnych w Serwisie elektronicznych formularzy lub innej formy kontaktu z konsultantem OCTO SIGNUM.

2.

 

Zakres przetwarzanych przez Partnera danych osobowych Klienta obejmuje, dane udostępnione przez Klienta, niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży z wybranym Partnerem tj.:

a)

 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP;

b)

 

inne dane, podane przez Klienta w ramach składanego Zamówienia w Sklepie.

3.

 

W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach Serwisu i Sklepu dedykowane są dla osób pełnoletnich, administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci, korzystających z usług oferowanych w ramach Serwisu i Sklepu.

5.Prawa i obowiązki Klienta

1.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail OCTO SIGNUM, wskazany w pkt 5.5.

2.

 

W każdej chwili Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania).

3.

 

Klientowi przysługują także następujące prawa:

a)

 

do usunięcia swoich danych osobowych;

b)

 

do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

c)

 

dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);

d)

 

do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;

e)

 

do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.

4.

 

Administrator zrealizuje prawa Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach RODO.

5.

 

Klient zarejestrowany, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych dotyczących Konta. W tym celu należy zalogować się do serwisu www.TrofeaSklep.pl, przejść do zakładki „Dane konta” i dokonać stosownych zmian.

6.

 

W celu realizacji praw określonych w punkcie 5.1 oraz 5.2., należy wysłać e-mail na adres administratora tj.:

a)

 

na adres e-mail wybranego przez Klienta Partnera, wskazany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z Umową sprzedaży, której stroną jest Partner;

b)

 

na adres e-mail OCTO SIGNUM: biuro@TrofeaSklep.pl - w przypadku danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z Umową sprzedaży, której stroną jest OCTO SIGNUM, a także w pozostałych przypadkach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.

7.

 

Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8.

 

Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w Serwisie i Sklepie (w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych), Klient jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać OCTO SIGNUM na adres: biuro@TrofeaSklep.pl

6.Okres przetwarzania danych osobowych Klienta

1.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

2.

 

W przypadku przetwarzania danych:

a)

 

w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym Umowy sprzedaży) – dane Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy;

b)

 

na podstawie zgody Klienta - dane Klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

c)

 

w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na OCTO SIGNUM lub Partnerów obowiązkami prawnymi - dane Klienta będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

d)

 

w celach marketingu bezpośredniego OCTO SIGNUM, w tym doboru Towarów i usług do potrzeb Klientów (profilowania) - dane Klienta będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu;

e)

 

w celach realizacji innych uzasadnionych interesów administratora - dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Klienta sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

3.

 

Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

7.Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe Klientów

1.

 

Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Klientom usług.

2.

 

Dane osobowe Klientów mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów OCTO SIGNUM.

3.

 

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:

3.1.

 

podmioty, z których usług korzysta administrator celem dostarczenia Towarów i usług Klientom, w szczególności:

3.2.

 

u kuriera przy odbiorze towaru (przesyłka pobraniowa).

a)

 

podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne;

b)

 

przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu i Sklepu;

c)

 

operatorzy systemów płatności;

d)

 

podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

e)

 

kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator;

3.3.

 

zaufani partnerzy marketingowi OCTO SIGNUM:

a)

 

Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics;

b)

 

Dreamcommerce S.A.;

c)

 

Facebook w związku z wykorzystaniem Piksela;

d)

 

GETRESPONSE.

4.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np.

komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

8. Przekazywanie danych poza EOG

1.

 

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a)

 

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b)

 

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c)

 

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d)

 

w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

2.

 

Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Klienta, administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

9.Portale społecznościowe

1.

 

Serwis zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. OCTO SIGNUM nie odpowiada za ich treść i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z takich portali.

2.

 

Przekazywanie danych osobowych Klienta do portali, o których mowa w pkt 9.1., i przetwarzanie przez administratorów tych portali danych osobowych Klienta, może nastąpić za zgodą Klienta dopiero po ich aktywacji, tj. kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Klienta połączy Klienta bezpośrednio z tym portalem.

3.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych danego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

4.

 

Chcąc skorzystać z usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, Klient ma możliwość Rejestracji i logowania się przez konto na Facebooku. Facebook może wówczas automatycznie przekazać OCTO SIGNUM następujące dane osobowe Klienta:

a)

 

numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)

b)

 

imię i nazwisko

c)

 

płeć

d)

 

zdjęcie profilowe

e)

 

wiek

f)

 

inne informacje o charakterze publicznym.

5.

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 9.4, nie jest konieczna dodatkowa Rejestracja w celu założenia Konta Klienta w Serwisie. Konto użytkownika w Facebook będzie powiązane z Kontem Klienta, co umożliwi uwierzytelnianie i logowanie na Konto Klienta przez konto Klienta w Facebook. Dzięki temu Klient nie musi pamiętać Loginu i Hasła do Konta.

6.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z korzystaniem przez niego z opcjonalnej Rejestracji oraz logowania przez Facebook, jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

7.

 

Ponadto OCTO SIGNUM korzysta z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebook w postaci Piksela. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdują się na stronie www.facebook.com. Na temat działania Piksela Klient został poinformowany także odrębnie przez Facebook. Dzięki tym narzędziom, jeśli Klient jest jednocześnie użytkownikiem Facebook, Facebook może wyświetlać treści spersonalizowane. Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących wyświetlanych Klientowi treści na Facebook znajduje się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/about/ads

10.Cookies i inne podobne technologie

1.

 

Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu i Sklepu dane osobowe Klienta mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Shoper.

2.

 

Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, służące do identyfikacji Klientów oraz dostarczania administratorowi informacji statystycznych o ruchu Klientów, aktywności Klientów i sposobie wykorzystania Serwisu i Sklepu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w Serwisie i Sklepie do preferencji Klientów.

3.

 

W Serwisie i Sklepie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta) w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu lub Sklepu.

4.

 

OCTO SIGNUM stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a)

 

niezbędne do korzystania z usług, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

b)

 

służące do ułatwienia logowania się do Konta za pośrednictwem mediów społecznościowych;

c)

 

służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

d)

 

umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;

e)

 

umożliwiające utrwalenie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta;

f)

 

umożliwiające dostarczanie Klientom treści bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

5.

 

OCTO SIGNUM przetwarza zgodnie z prawem dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta z Serwisem i Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie i Sklepie, w tym jego preferencji. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu i Sklepu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu i Sklepu, a także w celach personalizacji dostarczanych Klientowi treści.

6.

 

Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Klienta, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

7.

 

Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. OCTO SIGNUM zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie i Sklepie.

8.

 

OCTO SIGNUM korzysta również z systemu Google Analytisc tj. systemu analityki internetowej dającego wgląd w ruch danych osobowych oraz danych lokalizacyjnych użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwis, a także w celach personalizacji treści wyświetlanych reklam. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google LLC oraz zasad rezygnacji z plików cookies używanych przez Google LCC, dostępne pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/ .

9.

 

Aktywność Klienta w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach dziennika służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez OCTO SIGNUM). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. OCTO SIGNUM przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

10.

 

OCTO SIGNUM korzysta również z systemu Shoper, służącego do zbierania i przetwarzania danych Klientów, w szczególności ich aktywności w Serwisie na podstawie cookies, local storage i innych technologii, w celu personalizacji udostępnianych Klientowi treści.

11.Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich

1.

 

Osobami trzecimi są osoby fizyczne, których dane osobowe, Klient umieszcza w Serwisie lub w ramach składania Zamówienia w Sklepie.

2.

 

Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie lub w ramach składania Zamówienia w Sklepie, jakiekolwiek dane osobowe Osób trzecich, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.

 

OCTO SIGNUM lub Partner (jako Sprzedawca) mogą przetwarzać powierzone im przez Klienta dane osobowe Osób trzecich, jeżeli Klient potwierdzi, iż jest uprawniony do przekazania danych osobowych Osoby trzeciej.

4.

 

W przypadkach, gdy Klient umieszcza w Serwisie lub w ramach składania Zamówienia w Sklepie dane Osób trzecich, w ramach działalności innej niż czysto osobista lub domowa, Klient występuje w roli administratora tych danych w rozumieniu przepisów RODO.

5.

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 11.4 powyżej, Klient zawiera z OCTO SIGNUM  lub Partnerem (jako Sprzedawcą) umowę powierzenia przetwarzania danych Osób trzecich na zasadach określonych w 11.6. – pkt 11.11. poniżej.

6.

 

Dane Osób trzecich, powierzone przez Klienta Sprzedawcy (OCTO SIGNUM lub Partnerowi), w związku ze złożonym Zamówieniem, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowej realizacji zawartej z Klientem Umowy sprzedaży.

7.

 

Dane Osób trzecich, powierzone przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, będą przetwarzane przez OCTO SIGNUM w celu prawidłowej realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.

 

Zakres powierzonych danych, obejmuje wszelkie dane osobowe Osób trzecich powierzone w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu lub w związku ze złożonym Zamówieniem, w szczególności imię i nazwisko, adres, płeć, wizerunek, datę urodzenia lub wiek.

9.

 

Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych Osób trzecich (tzw. podpowierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Klientem.

10.

 

Powierzone przez Klienta dane osobowe Osób trzecich, będą przetwarzane odpowiednio przez OCTO SIGNUM lub Partnera (jako Sprzedawcę) zgodnie z art. 28 RODO.

11.

 

Dane osobowe Osób trzecich mogą być również przetwarzane przez OCTO SIGNUM lub Partnera (jako Sprzedawcę), w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes OCTO SIGNUM lub Partnera jako administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw.

12.

 

Jeśli OCTO SIGNUM stwierdzi, że dane osobowe Osób trzecich są przetwarzane przez OCTO SIGNUM z naruszeniem przepisów RODO, przepisów obowiązującego prawa lub dóbr osobistych Osób trzecich, OCTO SIGNUM podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych.

12.Postanowienia końcowe

1.

 

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. OCTO SIGNUM może również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.TrofeaSklep.pl lub przesłane drogą mailową Klientom posiadającym Konto.

2.

 

Aktualna wersja dostępna jest w Serwisie i Sklepie, pod adresem www.TrofeaSklep.pl

3.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 01.07.2018 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium